Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Uzávěrka podání žádostí 21. 9. 2020

Úřad vlády ČR zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021.

Dotace v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce se poskytuje na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

Z programu lze podpořit projekty

  • využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob nebo společným úsilím dané komunity mj. vedoucí ke zlepšení sousedských vztahů;
  • jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel o poskytnutí dotace prokáže analýzou cílové skupiny a situace v komunitě/lokalitě, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.

Doplňkovou součástí projektů může být vzdělávací a informační činnost, tj. pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací, které se vztahují k potřebám cílové skupiny a příp. ke zlepšení sousedských vztahů.

Pouze ve výjimečných případech může být dotace poskytnuta na projekty, kde je dotace Úřadu vlády pouze doplňkovým zdrojem financování.

Projekty by měly podporovat a vytvářet tzv. multidisciplinární přístupy, spolupráci různých institucí na formální i neformální úrovni či posilovat aktivní role obcí v prevenci sociálního vyloučení a zavádění a realizaci komunitní práce.

Více informací o vyhlášené výzvě najdete zde.

Organizace

Vláda České repubiky
www.vlada.cz