Podpora terénní práce

Uzávěrka podání žádostí 21. 9. 2020

Úřad vlády ČR zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2021.

Dotace v programu Podpora terénní práce se poskytuje za účelem zabezpečení druhu vykonávané práce terénní pracovník, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou (jednotlivec nebo komunita) v jejím přirozeném prostředí.

K základním principům terénní práce patří

  • dodržování práv osob z cílové skupiny – důraz na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí, osobních údajů a dalších práv těchto osob;
  • zmocňování osob z cílové skupiny;
  • práce v přirozeném prostředí osob z cílové skupiny;
  • kontinuita a návaznost podpory;
  • zásada mlčenlivosti;
  • princip nízkoprahovosti.

Terénní pracovník vykonává následující okruhy činností

  • a) podpora cílové skupiny při řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, chudoby a diskriminace;
  • b) osvěta o právech příslušníků romské menšiny (v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a podpora aktivního občanství příslušníků romské menšiny;
  • c) práce s cílovou skupinou (jednotlivci nebo komunita) vedoucí k zmocňování jejích členů.

Maximální možná výše dotace, o kterou lze požádat na zabezpečení druhu vykonávané práce jednoho terénního pracovníka, je stanovena na 300 000 Kč. O tuto částku může žadatel o poskytnutí dotace žádat při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok. V případě, že žadatel bude realizovat projekt méně než 12 měsíců, pak za každý měsíc, kdy terénní práce nebude realizována, tj. nebude zaměstnán terénní pracovník, odečte žadatel částku v poměrné výši. Stejným způsobem se krátí požadovaná dotace v případě zkráceného pracovního úvazku terénního pracovníka nebo v případě, kdy terénní pracovník na část úvazku vykonává jinou pozici (např. romský poradce).

Kdo může o dotaci žádat

O dotaci může požádat pouze obec podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo hl. m. Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obec“), a to i v případě, že terénní práci zajišťuje prostřednictvím příspěvkové organizace,kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá za dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec. Podpora terénní práce v obci v rámci tohoto programu směřuje zejména k podpoře aktivit obce vykonávaných v rámci samostatné působnosti.

Pokud obec realizuje terénní práci prostřednictvím, podpořené aktivity musí být registrovány jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě aby k registraci vedly.

Více informací o vyhlášené výzvě najdete zde.

Organizace

Vláda České repubiky
www.vlada.cz