Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Uzávěrka podání žádostí 21. 9. 2020

Úřad vlády ČR zveřejňuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2021.

Dotace v programu se poskytuje na zabezpečení druhu vykonávané práce krajský koordinátor pro romské záležitosti v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje.

Koordinátor vykonává následující okruhy činností

  • a) metodická činnost (spolupráce s poradními orgány vlády, zejména s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny, dále s Odborem pro sociální začleňováníÚřadu vlády České republiky, ministerstvy, odbory krajského úřadu, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, obcemi a dalšími orgány veřejné správy a institucemi ve věci romských záležitostí) a metodické vedení romských poradců či zaměstnancům obcí a dalších institucí zabývajících se integrací Romů, tj. předávání informací, zkušeností, příkladů dobré praxe apod.;
  • b) koordinační činnost (koordinuje romské poradce, aktivity v kraji, vytváří podmínky pro dobrou komunikaci a spolupráci všech zainteresovaných aktérů, vytváří a vede databázi institucí a relevantních partnerů z nestátních neziskových organizací zabývajících se integrací Romů, zapojuje se do komunitního plánování apod.);
  • c) analytická činnost (zajišťuje zpracování analýz týkající se dané problematiky pro účely souborných zpráv a strategických dokumentů, mapuje a vyhodnocuje potřeby romské menšiny v kraji, spolupracuje s dalšími orgány veřejné správy na vykonávání jejich analytické činnosti související s integrací Romů, např. spolupráce na dotačním řízení v oblasti romské integrace, vyhodnocování naplňování koncepčních, strategických a dalších dokumentů v oblasti romské integrace apod.);
  • d) koncepční a iniciační činnost (podílí se na koncepčních a strategických materiálech kraje, v rámci své působnosti zpracovává Strategii romské integrace v kraji a podklady pro koncepční a strategické materiály pro ústřední orgány státní správy z pohledu agendy romských záležitostí, zejména pro Radu vlády pro záležitosti romské menšiny);
  • e) poradenství a informační činnost (tuto službu poskytuje zejména romským poradcům, terénním pracovníkům, školám a dalším institucím);
  • f) vzdělávací činnost (zjišťuje vzdělávací potřeby romských poradců a zprostředkovává jim aktuální nabídku, reaguje na dotazy, organizuje pravidelné porady s romskými poradci, podílí se na vzdělávání v rozsahu své působnosti);
  • g) monitorování integračních projektů v kraji na pomoc romské menšině s důrazem na jejich funkčnost a efektivitu;
  • h) monitoring situace romské menšiny v kraji;
  • i) kontrolní činnost (v rámci příslušné kontrolní skupiny krajského úřadu provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti v návaznosti na plnění úkolů vyplývajících z ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Předkládané projekty musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a na ni navazujícími koncepčními, strategickými a dalšími veřejnými dokumenty.

Kdo může o dotaci žádat

Žadatelem může být pouze kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dotace není určena pro hlavní město Prahu.

Více informací o vyhlášené výzvě najdete zde.

Organizace

Vláda České repubiky
www.vlada.cz