Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Uzávěrka podání žádostí 20. 9. 2019

Úřad vlády ČR vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020.

Kdo může o dotaci žádat

  • a) spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku;
  • b) ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  • c) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon ocírkvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
  • d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., oobecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • e) škola a školské zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • f) vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změněa doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
  • g) obec podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo hl. m. Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o vyhlášené výzvě najdete zde.

Organizace

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, Hlavní město Praha, Česká republika
Telefon: +420 224 002 111, E-mail: posta@vlada.cz, www.vlada.cz