Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016

Praha: Úřad vlády ČR, 2017

Zprávu o stavu lidských práv v České republice vypracovává každoročně sekretariát Rady vlády pro lidská práva již od roku 1998. Zpráva je sestavena z příspěvků jednotlivých ministerstev, nevládních organizací a členů Rady a jejích výborů. Zpráva informuje o platné i navrhované legislativě a navazující judikatuře, o zjištěních veřejné ochránkyně práv a o dodržování a naplňování lidských práv v České republice. Zpráva akcentuje nedostatky a problémy, ale i případy dobré praxe a úspěšného řešení lidskoprávních otázek. Jejím posláním je poskytnout vládě informace o stavu ochrany lidských práv potřebné pro rozhodování o krocích v této oblasti (byť samozřejmě nemůže být vyčerpávající). Vedle toho Zpráva poskytuje odborné i laické veřejnosti informace o stavu lidských práv a jejich reálném dodržování v české společnosti.

Zpráva navazuje na Zprávy z let minulých a věnuje větší pozornost těm oblastem, kde docházelo v roce 2016 k významnějším událostem a změnám či které byly předmětem veřejné debaty. Zpráva vychází také z témat, kterým se Rada a její výbory věnovaly v roce 2016. Zpráva se snaží propojit různé pohledy na ochranu lidských práv a zároveň být jazykově a formulačně přístupná při zachování odbornosti a kvality a faktické věrnosti.


Soubory ke stažení

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016.pdf