Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2014

Praha: Úřad vlády ČR, 2015

Zprávu o stavu lidských práv v České republice vypracovává každoročně odborný aparát Rady vlády pro lidská práva již od roku 1998. Zpráva je sestavena z příspěvků jednotlivých ministerstev, nevládních organizací a členů Rady vlády a jejích výborů, kteří zastupují občanskou společnost. Zpráva informuje o platné i navrhované legislativě a navazující judikatuře, akcentuje nedostatky z pohledu ochrany lidských práv a poukazuje na případy z praxe. Jejím posláním je pokud možno přinést komplexní pohled na stav ochrany lidských práv v České republice podle Listiny základních práv a svobod a mezinárodních úmluv o lidských právech, jichž je ČR smluvní stranou (byť samozřejmě nemůže být vyčerpávající) a poskytnout vládě informace potřebné pro rozhodování o prioritách v oblasti ochrany lidských práv. Vedle toho zpráva poskytuje odborné i široké veřejnosti informace o stavu lidských práv a jejich reálném dodržování v české společnosti. Zpráva se snaží propojit různé pohledy na ochranu lidských práv a zároveň být jazykově a formulačně přístupná při zachování odborné a faktické kvality. 


Soubory ke stažení

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2014.pdf