Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012

Praha: Úřad vlády ČR, 2013

Zprávu o stavu lidských práv v České republice vypracovává každoročně odborný aparát Rady vlády pro lidská práva již od roku 1998. Zpráva je sestavena z příspěvků jednotlivých ministerstev, nevládních organizací a členů Rady vlády a jejích výborů, kteří zastupují občanskou společnost. Zpráva se tak snaží být výslednicí všech těchto pohledů a navrhnout doporučení do budoucna. Jejím posláním je poskytnout vládě informace potřebné pro rozhodování o prioritách v oblasti ochrany lidských práv a zároveň poskytnou odborné i široké veřejnosti informace o stavu lidských práv v zemi. Zpráva informuje o platné i navrhované legislativě, navazující judikatuře, akcentuje nedostatky z pohledu ochrany lidských práv a poukazuje na případy z praxe. Zpráva přitom neopakuje obecná konstatování o základních demokratických svobodách v České republice ani výčet práv zaručených Listinou základních práv a svobod, ale věnuje se zejména pokroku dosaženému za rok 2012 v oblastech, které byly v minulosti předmětem kritiky, a přetrvávajícím nedostatkům, ale i úspěchům a zlepšením v ochraně lidských práv. Není tedy zároveň ani výčtem jednotlivých programů a projektů ministerstev v oblasti lidských práv. Dosažený pokrok i přetrvávající nedostatky jsou hodnoceny především ve vztahu k Listině a k mezinárodním smlouvám o lidských právech, jichž je Česká republika smluvní stranou.