Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2011

Praha: Úřad vlády ČR, 2012

Zprávu o stavu lidských práv v České republice vypracovává každoročně odborný aparát Rady vlády ČR pro lidská práva již od roku 1998. Účelem Zprávy je zejména poskytnout vládě informace potřebné pro rozhodování o prioritách v oblasti ochrany lidských práv. Zpráva tudíž neopakuje obecná konstatování o základních demokratických svobodách v ČR ani výčet práv zaručených Listinou základních práv a svobod, ale věnuje se zejména pokroku dosaženému za rok 2011 v oblastech, které byly v minulosti předmětem kritiky, a přetrvávajícím nedostatkům. Není tedy zároveň ani výčtem jednotlivých resortních programů na podporu projektů v oblasti lidských práv a vzdělávání k nim. Dosažený pokrok i přetrvávající nedostatky jsou hodnoceny především ve vztahu k mezinárodním smlouvám o lidských právech, jichž je ČR smluvní stranou. Zpráva navazuje na Zprávy z let minulých a s ohledem na aktuální vývoj v roce 2011 věnuje větší pozornost těm oblastem, kde docházelo k významnějším událostem a změnám. Zpráva vychází také z témat, kterým se Rada vlády a její výbory věnovaly a z legislativních návrhů, ke kterým se vyjadřovaly prostřednictvím zmocněnkyně vlády pro lidská práva.


Soubory ke stažení

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2011.pdf