Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2010

Praha: Úřad vlády ČR, 2011

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2010 popisuje v úvodu institucionální zajištění lidských práv a mezinárodní dimenzi lidských práv. Druhá, zvláštní část je věnována vývoji v jednotlivých segmentech lidských práv za uplynulý rok. V této části se Zpráva podrobně nezabývá oblastmi pokrytými primárně jinými specifickými zprávami, např. postavením národnostních menšin včetně menšiny romské nebo problémy rasismu, xenofobie a extremismu. Zpráva se soustřeďuje zejména na oblast práv občanských a politických, hospodářských, sociálních a kulturních, které se týkají všech občanů. Zvláštní pozornost je věnována osobám, které jsou omezeny na svobodě, problematice lidských práv a biomedicíny, a dále právům dětí a cizinců. Třetí část Zprávy, zpráva o pokroku, je obsahovým shrnutím nejdůležitějších aspektů vývoje lidských práv popsaných ve zvláštní části Zprávy. Mezi pozitivními aspekty Zpráva zmiňuje pokračující reformu systému péče o ohrožené dětí, která probíhá pod taktovkou Ministerstva práce a sociálních věcí. 


Soubory ke stažení

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2010.pdf