Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2009

Praha: Úřad vlády ČR, 2010

Zprávu o stavu lidských práv v České republice vypracovává každoročně odborný aparát Rady vlády ČR pro lidská práva již od roku 1998. Účelem Zprávy je zejména poskytnout vládě informace potřebné pro rozhodování o prioritách v oblasti ochrany lidských práv. Zpráva tudíž neopakuje obecná konstatování o základních demokratických svobodách v ČR ani výčet práv zaručených Listinou základních práv a svobod, ale věnuje se zejména pokroku dosaženému za uplynulý rok v oblastech, které byly v minulosti předmětem kritiky, a přetrvávajícím nedostatkům. Není tedy zároveň ani výčtem jednotlivých resortních programů na podporu projektů v oblasti lidských práv. Ve Zprávě nejsou detailně popisovány dílčí aktivity resortů na podporu lidských práv a vzdělávání v oblasti lidských práv. Dosažený pokrok i přetrvávající nedostatky jsou hodnoceny především ve vztahu k mezinárodním smlouvám o lidských právech, jichž je ČR smluvní stranou.


Soubory ke stažení

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2009.pdf