Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019

Praha: Úřad vlády ČR, 2020, ISBN 978-80-7440-256-2

Cílem Zprávy je zmapovat aktivity a změny, k nimž došlo v roce 2019 a které se bezprostředně týkají situace národnostních menšin žijících na území České republiky. Česká republika v roce 2019 pokračovala v dialogu s mezinárodními orgány, především v rámci Rady Evropy, které sledují dodržování závazků v této oblasti Českou republikou, jak je popisuje kapitola 1.1. Aktuální národnostně menšinové otázky, zpracované na základě zkušeností příslušníků národnostních menšin zastoupených v Radě, jsou uvedeny v kapitole 2. Další kapitoly přinášejí informace o institucionálním zabezpečení výkonu práv příslušníků národnostních menšin a také o možných i uskutečněných legislativních změnách týkajících se práv příslušníků národnostních menšin. Otázky týkající se užívání jazyka národnostních menšin včetně vzdělávání v těchto jazycích a vydávání národnostně menšinového tisku jsou součástí kapitoly 5, 6 a 7. Zpráva také obsahuje, v souladu s § 12 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů, přehled vyhodnocení využití dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin v roce 2019. Financování aktivit ve prospěch příslušníků národnostních menšin je zpracováno v kapitole 8.


Soubory ke stažení

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019.pdf