Koncepce romské integrace na období 2010–2013

Praha: Úřad vlády ČR, 2009

Koncepce romské integrace na období 2010–2013 představuje strategický dokument, který obsahuje opatření směřující k vyrovnání šancí a vstupních znevýhodnění Romů, které jim brání plnohodnotně participovat na kulturním, společenském, ekonomickém a politickém životě většinové společnosti.

Na začátku se materiál zaměřuje na Romy z hlediska národnostní menšiny a soustředí se na naplnění jejich kulturních potřeb. Prostřednictvím navrhovaných opatření usiluje o uchování kulturního dědictví Romů, zajištění důstojné pozice romské kultury a její včlenění do většinové kultury české společnosti. Koncepce se v další části věnuje řešení situace té části romské menšiny, která trpí sociálním vyloučením. Zabývá se klíčovými oblastmi jejich života jako je vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, oblast zdraví, sociální ochrany a v neposlední řadě i bezpečnost romských komunit. Potřebnost navrhovaných opatření je podložena výsledky výzkumů situace Romů, zároveň jsou obohaceny o příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí.

Součástí materiálu je Realizační plán koncepce romské integrace 2010–2013, kde je uveden celkový výčet úkolů pro jednotlivé resorty a doporučení pro další subjekty, které vyplývají z jednotlivých opatření. 


Soubory ke stažení

Koncepce romské integrace na období 2010–2013.doc
Roma Integration Concept for 2010–2013.pdf
Realizační plán koncepce romské integrace na období 2010–2013.doc