Dnes je  24. 2. 2018, 03:36
Hlavní menu
Vyhledat:

Projekty

Projekty

 

 

Face2face: facilitating dialogue between migrants and European citizens

 Od ledna 2013 pracuje Člověk v tísni na 18-měsíčním projektu Face2face: facilitating dialogue between migrants and European citizens. Projekt přispívá k integraci migrantů prostřednictvím podpory jejich komunikačních a mediálních dovedností a kvalitnějším informování s cílem omezovat stereotypy a negativní vnímání ze strany majoritní společnosti. Realizuje se v Česku, Velké Británii, Španělsku a Itálii.

Součástí projektu mj. jsou:

 • Mediální tréninky pro migranty
 • Výukový program pro učitele/studenty o psaní o migraci
 • Dokumentární film
 • Veřejné akce

Partneři projektu

 

Projekt Face2face je spolufinancován ze zdrojů Evropské Unie prostřednictvím Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

www.clovekvtisni.cz

http://migration4media.net

 

 

„Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ 

 InBáze, o. s.,  zahájila v prosinci 2012 realizaci dvouletého inovativního projektu s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi s novým pracovním názvem interkulturní pracovník v ČR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe. Hlavním zahraničním partnerem projektu je ACIDI – Komisariát pro integraci a interkulturní dialog z Portugalska, kde profese sociokulturních mediátorů je etablována od roku 2004. Výstupy analýzy jsou zúročeny ve vytvoření Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům, akreditované MPSV podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách v 6 jazykových mutacích ve spolupráci s CARITAS Vyšší odbornou školou sociální Olomouc a pilotní vyškolení 18 interkulturních pracovníků z řad migrantské populace. V českém kontextu zatím chybí systémové ukotvení této profese, a proto chceme přinést nejen zajímavé zkušenosti zahraničních kolegů, ale také otevřít debatu mezi českými institucemi, které se u nás migračním tématům věnují, o společenské poptávce po této profesi. Název profese se v průběhu projektu změnil ze sociokulturního mediátora na interkulturního pracovníka, což bylo dáno zejména legislativním pojetím mediace v České republice.

Myšlenka projektu vychází ze zkušeností působení našeho týmu interkulturních pracovníků na odděleních pobytu cizinců MVČR od roku 2011.

www.interkulturnimediace.cz

www.inbaze.cz

 

 

Chceme tu uspět

Projekt, který organizuje Centrum pro integraci cizinců, je určen pro cizince žijící ve Středočeském kraji, kteří nepotřebují pracovní povolení. Hlavním cílem projektu je podpořit nezaměstnané cizince, kteří se potýkají s řadou bariér při vstupu na pracovní trh. Projektové aktivity se zaměřují na zlepšení obecných i velmi specifických kompetencí cizinců a odstranění bariér tak, aby účastníci projektu našli a udrželi si pracovní uplatnění.

Aktivity v rámci projektu:

 • pracovní poradenství
 • rekvalifikační kurzy a specifické zkoušky
 • kurzy češtiny
 • profesní diagnostika
 • příprava na pracovní pohovor
 • mzdový příspěvek pro zaměstnavatele

Projektové aktivity jsou pro účastníky zdarma.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk_1.jpg

 

www.cicpraha.org

 

  

Letem světem

Projekt realizje Organizace pro pomoc uprchlíkům

Trvání projektu:

 • 1. 1. 2014–30. 6. 2014

Projekt realizuje:

 • Mgr. Andrea Špirková- Praha
 • Mgr. Eva Kaličinská- Jihomoravský kraj

Projekt financuje:

 • Evropský fond pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí

Anotace projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komplexního programu pro laickou i odbornou veřejnost zvýšit povědomí o integraci cizinců do české společnosti a podpořit její aktivní zapojení do tohoto procesu.

Aktivity se zaměřují na děti, laickou veřejnost a odbornou veřejnost. Součástí projektu je i informační kampaň. Do aktivit se zapojují cizinci ze třetích zemí jako lektoři dílen pro pedagogy, učitele, ale i jako lektoři volnočasových aktivit a představitelé své kultury na kulturních akcích. Vedle toho je otevřen i prostor pro poznávání české kultury např. na vycházkách za historií Prahy a Brna. Všechny aktivity jsou koncipované tak, aby se jim mohli účastnit jak migranti ze třetích zemí, tak čeští občané a docházela mezi nimi k interakci a komunikaci, které přispívají k pochopení vzájemných odlišností, ale i zjištění v čem jsou lidé na celém světě stejní.

www.opu.cz

 

 

Mami, tati, já chci do školy

Romské děti patří na základní, ne praktické školy.  O tom se snaží diskutovat pracovníci občanského sdružení Slovo 21 přímo s romskými rodiči. Prostřednictvím divadelních scének nebo projekce úspěšného hudebního videoklipu „Nebuď dilino!“ je motivuje a informuje o důležitosti kvalitního vzdělání pro jejich děti.

Základní informace

Hlavní aktivitou jsou wokrshopy pro romské rodiče v deseti městech Česka, kde je větší koncetrace romské komunity. Tady jsou rodiče informováni o svých právech a právech dítěte pomocí divadelních scének, kdy herci na různých modelových situací vytvářejí skutečný příběh ze života. Například když jdou romští rodiče k zápisu do školy a narazí na xenofobní učitelku nebo situaci, kdy ostatní členové rodiny věří, že praktická škola je pro romské děti správnou cestou. A pak mají možnost i samotní roče, aby aktivně vstoupili do hry a vlastními příspěvky ukázali ostatním, jak se v podobné situaci chovají nebo by se zachovali. Místu tu mají ti nejmenší - předškoláci, kteří jsou v "koutku", kde vyplňují nejrůznější pracovní listy a učí se vše, co je může potkat během zápisu do školy. Na workshopech se romským rodičům také promítá úspěšný klip Nebuď dilino!, který upozorňuje na segregaci romských dětí v českém školství.

 • informace o rozdílech v osnovách obou druhů škol (základní a praktická)
 • důsledky ukončení praktických škol
 • jak chránit dítě abys senedostalo do praktické školy
 • představení rodičů a jejich osobní zkušenosti se školu
 • divadelní představení Fórum

www.slovo21.cz

 

 

Projekt Integrační centrum Praha III.

 

Trvání:

 • 1.4.2014–31.3.2015

Realizace:

 • Integrační centrum Praha, Sdružení pro integraci a migraci, Poradna pro integraci, Inbáze Berkat,   Organizace pro pomoc uprchlíkům

Financuje:

 • Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Kde:

 • Praha

Anotace:

Projekt „Integrační centrum Praha“ (ICP), navazuje na deset regionálních integračních center, které postupně vznikly na území CR od roku 2009. Na realizaci projektu ICP se podílí několik neziskových organizací, které dlouhodobě pracují s cizinci. Hlavním cílem centra je přispívat k úspěšné integraci cizinců za třetích zemí do české společnosti na území hlavního města Prahy.

Organizace pro pomoc uprchlíkům jako partnerská organizace bude poskytovat právní a sociální poradenství a kurzy českého jazyky především cizincům žijícím na území Praha 3,7,8,9, a 13. Součástí projektu jsou dále i kurzy sociokulturní orientace a práce s rodinami cizinců.

 

Adresa centrály:

 • Žitná 1574/ 51, 110 00, Praha 1

Adresa pobočky na Praze 14:

 • Bratří Venclíků 1072/6, 198 00, Praha 9 - Černý Most

Více informací na webových stránkách:  http://www.icpraha.com/


Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků hl.m. Prahy.

 

 

Rodina od vedle

Projekt představuje jedinečnou příležitost potkat zajímavé lidi, poznat jejich osudy a dozvědět se více o kultuře jiných národů. Koncept rodinných setkání v rámci projektu Rodina odvedle úspěšně funguje v České republice od roku 2004. Ke společným obědům zasedlo za tu dobu již 1124 českých rodin a rodin cizinců. Setkání podporují vzájemnou komunikaci, porozumění jiné kultuře, budování osobních vztahů mezi českými rodinami a rodinami cizinců, stejně jako i integraci cizinců na osobní úrovni.  

Projekt organizuje sdružení Slovo 21.

www.slovo21.cz

http://slovo21.cz/index.php/projekty-cizinci/rodina-odvedle

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem Vnitra ČR.

 

 

   

 

 

Rovné šance na prahu českých domácností

Pomocnice v domácnosti, které vyžehlí, nakoupí a uvaří, chůvy na hlídání dětí, které umí perfektně anglicky nebo uklízečky, které docházejí několikrát týdně přímo do domu – anebo vše v jedné osobě.

Poslední dobou se ani v českých domácnostech nejedná o nic neobvyklého. Na našem trhu operují i specializované agentury, které nabízejí chůvy z Filipín nebo uklízečky z Ukrajiny. Tato specifická skupina žen migrantek, které pracují v českých domácnostech, je však zároveň jednou z nejzranitelnějších. Právě tomuto aktuálnímu tématu se proto věnuje projekt „Rovné šance na prahu českých domácností“, na kterém od července ve Středočeském kraji pracují Sdružení pro migraci a integraci (SIMI), společnost Člověk v tísni, reklamní agentura Ogilvy&Mather a Národohospodářský ústav AV ČR.

Dvouletý projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu, je zaměřen právě na tuto specifickou skupinu migrantek v Čechách: pracovnice v domácnostech. Cílem projektu je jednak zmenšit zranitelnost těchto žen tím, že jim nabídne specializované poradenství a za druhé zvýšit společenské povědomí o tomto fenoménu a otevřít debatu. Reflexí tohoto doposud opomíjeného tématu chceme posílit empatii vůči migrantkám, které v této komplikované situaci žijí a umožnit veřejnosti, aby pochopila specifické podmínky, ve kterých se domácí pracovnice nacházejí. Cílem je i zmapovat situaci v této oblasti, projekt si klade za cíl také shromáždit chybějící informace skrze rozsáhlý odborný výzkum. A v neposlední řadě považujeme za důležité tyto informace zprostředkovat těm, v jejichž moci je něco změnit – politikům a dalším významným hráčům při tvorbě koncepce migrace a integrace v České republice.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

1) Právní a sociální poradenství ženám cizinkám a zároveň i jejich zaměstnavatelům, zkrátka všem, kterých se domácí práce týkají.

2) Tematická webová stránka, shromažďující všechny relevantní informace k tématu pro pracovnice v domácnosti, jejich zaměstnavatele a zaměstnavatelky i širokou veřejnost včetně praktických rad a užitečných kontaktů. www.pracovnicevdomacnosti.cz

3) Odborný výzkum, který zmapuje tuto zatím u nás málo probádanou oblast a poskytne potřebné údaje. Formou dotazníků, terénního šetření a výzkumu ekonomických dopadů dané problematiky chceme získat data potřebná jako podklady pro diskuzi o dalším vývoji a nutných legislativních opatřeních.

4) Odborná konference s veřejnou prezentací výsledků projektu

5) Mediální a komunikační kampaň která přinese informace všem zájemcům z řad odborníků i veřejnosti a přitáhne k tématu domácích pracovnic celospolečenskou pozornost, kterou si zaslouží.

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/76.00118 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

www.pracovnicevdomacnosti.cz

 

 

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

V debatách o začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami často zaznívá, že školy postrádají pro společné vzdělávání potřebnou podporu. Tuto mezeru chtějí Varianty - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni vyplnit projektem Systémová podpora inkluzivního vzdělávání, který je realizován Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v partnerství s Člověkem v tísni, Asociací pracovníků speciálně pedagogických center ČR, Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání a za spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a univerzitami v Hradci Králové, v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Projekt je realizován od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 ve všech krajích v ČR mimo Prahu a financován z ESF ČR prostřednictvím OPVK.

Jak již název napovídá, projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí v českých školách. Proto bude vytvořena a v praxi vyzkoušena celá řada produktů, které podpoří tuto změnu na systémové úrovni. Jedná se o katalog podpůrných opatření pro žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním, o komplexní řešení pozice asistenta pedagoga (standardy práce, metodické vedení, návrh systému financování a vzdělávání) a vytvoření kurzů a programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v dovednostech a metodách směřujících k podpoře inkluze. Z těchto tří oblastí projektu vzejdou návrhy na systémové a legislativní změny, které napomohou větší prostupnosti a otevřenosti českého školství.

Výstupy budou průběžně ověřovány v úzké spolupráci s desítkami škol po celé ČR. Ve čtyřech krajích (Ústecký, Středočeský, Olomoucký a Moravskoslezský) bude rovněž ověřena síť metodického vedení asistentů pedagoga. Ve všech krajích budou probíhat semináře pro pedagogické pracovníky. Budou pořádány odborné workshopy a dvě národní konference. O těchto a mnoha dalších aktivitách vás budeme informovat na webu projektu www.inkluze.upol.cz. Tam najdete i informace, jak se můžete do projektu zapojit.

Pro bližší informace kontaktujte manažera projektu Tomáše Habarta na tomas.habart@clovekvtisni.cz nebo na mob. 739 320 763.

Tiskovou zprávu k zahájení projektu si můžete přečíst zde:

www.varianty.cz

www.clovekvtisni.cz

 

 

Uplatnit se bez překážek

Organizace pro pomoc uprchlíkům realizuje od 15. 4. 2013 do 14. 4. 2015 projekt Uplatnit se bez překážek. Projekt je určen žadatelům o mezinárodní ochranu, kteří žijí v jednom z pobytových středisek MVČR (Kostelec nad Orlicí, Havířov). V projektu klientům nabízíme kurzy individuální českého jazyka, kurz práce na PC, kurz přípravy na výběrové řízení a   po dohodě také rekvalifikační a kvalifikační kurzy. Projekt se odehrává mimo prostory Pobytových středisek, ale v jejich pěšky dostupné vzdálenosti. Projektem chceme žadatelům o mezinárodní ochranu, kteří jsou v proceduře o MO déle než rok, nabídnout rozmanité vzdělávací aktivity. Doufáme, že tak čas strávený čekáním na rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany nebude časem zcela ztraceným, ale přinese klientům vítanou aktivitu, která je rozptýlí od mnohdy neveselých myšlenek.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Ludmilu Bobysudovou: lida.bobysudova@opu.cz.

 

 

www.opu.cz

 

 

 

Kalendář akcí

«  
  »
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

Nejbližší akce

Severská filmová zima už poosmé

Jak vyučovat o holokaustu

Workshop – Tkaní pro potěšení